Anunț concurs

            Nr. 443/20.04.2021

 

 

A N U N Ţ

 

TEATRUL DE PĂPUŞI PUCK organizează în 21 mai 2021, la sediul din Cluj-Npoca, str. I.I.C. Brătianu nr. 23. CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor posturilor de execuţie vacante:

 1. 2 posturi de actor mânuitor păpuşi-marionete – normă întreagă, studii superioare gr. prof. I, la secția artistică română
 2. Economist specialist –  normă întreagă, studii superioare gr. prof. IA, la Biroul Financiar-Contabil și Resurse Umane

 

Acte necesare – dosarul pentru concurs va cuprinde:

– cerere de participare la concurs;

– copie act de identitate;

– copie acte de studii/diplomă de studii superioare;

– copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă de vechime;

– portofoliu/CV;

– adeverinţă medicală (apt din punct de vedere medical pentru angajare);

– cazier judiciar.

Data concursului21 mai 2021,  ora 9,00

Locul de desfăşurare: sediul instituţiei

 

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G.nr. 286 din 23 martie 2011, actualizată:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. pentru postul de actor mânuitor păpuşi-marionete:

– licenţă în păpușerie;

– experiență în mânuire păpuși-marionete: minim 3 ani;

Concursul constă în selecţia de dosare, proba practică (mânuire – prezentarea unei povesti cu diferite tipuri de păpuşi – marionetă, wayang, bi-ba-bo, interpretarea unui monolog la alegere/animație obiect) şi interviu.

 

 1. 2. pentru postul de economist:

– studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenţă;

-vechime în domeniul contabilității de minim 5 ani;

-experiența în domeniul contabilității instituțiilor publice constituie avantaj

Concursul constă în selecţia de dosare, proba scrisă şi interviu.

 

Bibliografia:

 1. ORDONANŢA nr. 21/2007 (*actualizată*) privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şidesfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 2. LEGEA nr. 53/2003 (*republicată*) Codul muncii
 3. LEGEA Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 4. LEGEA nr. 82/1991 republicata – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

 1. Depunerea dosarelor data limită: 05.2021, ora 15,00 la sediul Teatrului Puck
 2. Selectia dosarelor: 05.2021
 3. Afisarea rezultatelor selectiei de dosare: 17.05.2021 ora 14,00
 4. Depunere contestatii la rezultatul selectiei dosarelor:05.2021, orele 09,00 – 13,00;
 5. Afisarea soluționării contestațiilor: 05.2021
 6. Proba practică/scrisă: 05.2021, ora 9,00
 7. Afisare rezultate proba practică/scrisa: 21.05.2021, ora 14;
 8. Depunere contestatii la rezultatele probei practice: 05.2021, orele 09,00 – 13,00;
 9. Afișare rezultate contestații proba practică:05.2021, ora 15,00
 10. Interviu: 26.05.2021, ora 9,00 – pentru postul de economist specialist
 11. Interviu: 26.05.2021, ora 12,00 – pentru posturile de actor manuitpr păpuși-marionete
 12. Afișare rezultate finale concurs: 26.05.2021, ora 15,00.

 

Relaţii suplimentare la telefon 0264/597410                                                                                                                                                                                                                             Întocmit

Wittenberger Florentina

 

 

 

Afișat în 20.04.2021

Did you like this? Share it!

0 comments on “Anunț concurs

Leave Comment

*

Sari la conținut